Etik Kurallar

ETİK KURALLAR ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM:

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

Amaç:

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Özel Dedektifler Derneği üyelerinin Özel Dedektifler, Araştırmacılar ve Danışmanlar Derneği Tüzüğü paralelinde, çalışma esas ve usullerini ve mesleki etik kurallarını düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Anadolu Özel Dedektifler Derneği üyelerinin çalışma esas ve usullerini ve mesleki etik kurallarını kapsar.

Hukuki Dayanak:

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu ile Anadolu Özel Dedektifler Derneği Tüzüğü ve Yönetim Kurulu Kararları’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

AÖDD                                      : Anadolu  Özel Dedektifler  Araştırmacılar ve Danışmanlar  Derneğini,

ÖZEL DEDEKTİF    : Anadolu Özel Dedektifler Derneği Üyesi Ticari Firma Sahibi veya Sorumlusunu,

ÖZEL ARAŞTIRMACI    : Ticari firmada Özel Dedektifin Sorumluluğunda Çalışan Personelini.

GENEL KURUL                : Anadolu Özel Dedektifler Derneği Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurulunu,

YÖNETİM KURULU        : Anadolu Özel Dedektifler Derneği Merkez Yönetim Kurulunu,

ETİK KURUL                          : Anadolu Özel Dedektifler Derneği Etik Kurulunu,

DERNEK ÜYESİ               : Derneğin Kurumsal ve Bireysel Üyesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM:

Madde 5 –Anadolu  Özel Dedektifler Derneği’nin görev ve sorumlulukları:

 1. a) Anadolu Özel Dedektifler Derneği olarak amacımızın meslek onuruna yakışan ve etik kuralları benimsemiş meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olmak, Dernek çatısı altında oluşturacağımız komisyonlar kanalıyla Yasal mücadelenin doğru bir zeminde oluşmasını sağlamak ve toplumumuzda çok önemle ihtiyaç haline gelmiş Özel Dedektiflik Hizmetleriyle ilgili ivedilikle bir yasanın çıkartılması için kamuoyu oluşturup Hükümet, Kurum ve Kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, görüş öneri sunmak ve taraf olup Özel Dedektiflik Yasasının çıkarılmasını sağlamak,
 2. b) Özel Dedektiflik, Araştırmacılık ve Danışmanlık alanlarında hizmet veren ticari kuruluşlar ile bu alanda çalışan personellerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek, mesleki, toplumsal ve kültürel gelişimlerini sağlamak,
 3. c) Bu sektörde hizmet veren üyelerimizi bilimsel, akademik ve hukuksal temelde bilinçlendirmek, bu amaca uygun olarak yurtiçi veya yurtdışında her türlü çalışmaları gerçekleştirmek. Mesleki kuralların belirlenmesinde; insan hakları ve özel yaşama saygı temelinde, etik kuralların oluşturulmasını sağlamak,
 4. d) Araştırma hizmetlerinin bir bütün olduğunu düşünerek Dedektiflik, Araştırma ve Danışmanlık, alanlarında hizmet veren veya çalışanları bir çatı altında toplayarak mesleki sorunlarımızın çözümünde yöntemler belirleyerek, daha sağlıklı ve daha işlevsel bir çalışma ortamları yaratarak gerek hizmet alan gerekse hizmet veren tarafların etik kurallara bağlı kalınarak rekabet unsurlarını belirlemek ve uygulamak için çalışmalarda bulunmak,
 1. e) Şu ya da bu şekilde mesleki alanımıza giren işlerle iştigal eden şahısların gelişi güzel hizmet üretmelerini engellemek, en önemlisi bu alanda ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın muhtemelen mağduriyetini engellemek için kamuoyunu bilgilendirmek ve gelen şikâyetlerde suç unsuru tespit edilirse Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmek veya kamuoyuna açıklayıp deşifre etmek,
 2. f) AÖDD üyelerinin hizmet faaliyetlerini mesleki etik kurallar ve mesleki standartları yönünden denetlemek ve hizmet satın alan müşterilerin mağdur edilmesi durumunda şikayetçinin yazılı beyanı üzerinden Etik Kurulun devreye sokulmasını sağlamak ve Etik Kurulun aldığı kararları Tüzük ve Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
 3. g) AÖDD Tüzüğü, Yönetim Kurulu kararları ve Yönetmeliğe uygun olarak çalışmayan veya aksine davranış içinde olan Dernek Üyesini denetlemek ve Tüzük hükümlerini uygulamak.
 4. h) Yurt içi veya Yurt dışında aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren dernek, oda veya federasyonlarla iş birliği yapmak, Üniversiteler veya Yüksek Okullar nezdinde girişimlerde bulunarak mesleki eğitim programlarının oluşmasını sağlamak ve sertifika programları hazırlamak,
 5. i) Derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda üyeleri adına her türlü hukuksal girişimi yapmak ile üçüncü kişilere karşı taraf olmak, temsil etmek gerektiğinde dava açmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

Dernek Üyelerinin Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 6 – Özel Dedektifin Görev ve Yetkileri:

Bir sözleşme ve ücrete dayalı olarak hukuksal dayanak içerisinde müşterinin talep etmesi halinde;

 1. a) Aile fertlerinin, aile birliğini bozan ve zarar veren davranışlarının, kötü alışkanlıklara meyilli olup olmadıklarının incelenmesi,
 2. b) Kaybolmuş ya da adresi bilinmeyen kişilerin bulunması, adreslerinin tespit edilmesi,
 3. c) Kaybolmuş ya da çalınmış malların bulunması,
 4. d) Her türlü Ticari kuruluşun üst düzey yönetici veya temsilcisi niteliğindeki personelin dürüstlüğü ve güvenirliğinin işverene karşı tutum ve davranışlarının işveren aleyhine diğer firma ve kuruluşlarla işbirliği yapıp yapmadıklarının tespit olunması,
 5. e) Her türlü ticari kuruluşa bağlı distribütör, acente, bayilik ve şubelerin sözleşmede belirtilen maddeler ile ticari şartlarına uyup uymadığının araştırılması,
 6. f) İcra iflas dairelerinde, aleyhinde takip yapılan borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının neden ibaret olduğunun araştırılıp tespit edilmesi,
 7. g) Kaza, şantaj, sahte muhasebe, aile hukuku, sahtekârlık, dolandırıcılık, kayıp, fikri mülkiyet hakkı, Hukuki destek, Menşei Tespiti, Geri alma, Durum Raporları, Gözlem ve Takip, Hırsızlık araştırmaları, İz bulma araştırmalarını yapmakla görevli olup bu görevlerini TCK ve Medeni Kanun hükümlerine göre yapmakla görevlidirler.

Madde 7 – Bilgileri Açıklama Yasağı ve Doğru Bilgi Verme İlkesi:

Özel dedektiflik bürolarının özel çalışmaları sonucu edindiği bilgileri kimseye açıklayamaz. Müşterilerinden başka hiç kimseye sır ifşa edemez. Ancak, resen takibi gerekli bir suç işlendiği yolunda bilgi edindiğinde bilgi ve belgeleri bulunduğu yer Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmekle mükelleftir. Özel dedektiflik büroları, işveren ya da müşterilerine hilafı hakikat bilgi ya da rapor veremezler

Madde 8 – Anadolu Özel Dedektifler Derneği Üyelerinin Mesleki Sorumlulukları:

 1. a) Tüm mesleki görevleri üstün ahlak kuralları ilkesine uygun olarak yapmak ve hiçbir zaman özel dedektiflik mesleğini suçlu gösterecek davranışlarda bulunmamak,
 2. b) Hukuksal ve ahlaki dayanağı olmayan hiçbir araştırmayı yapmamak,
 3. c) Tüm araştırmaları hukuk, ahlak ve mesleki etik sınırları içinde yürütmek,
 4. d) Müşterinin güvenirliğini teyit etmek ve araştırmayı başlatmak için hukuki ve ahlaki nedenlerin olduğunu tespit etmek,
 5. e) Müşteri mahremiyetine ve elde edilen bilgi ve belgelerin hukuki gizliliğine riayet etmek,
 6. f) Üstün hizmet standartlı yeterlilik göstererek ve tüm olguları müşterilere rapor etmeyi sağlayarak ve bunları yasal gerekler doğrultusunda muhafaza ederek müşterilerimizin menfaatlerine en iyi saygıyı göstermek,
 7. g) Hizmetler ve kayıtların müşteri mahremiyetini koruyacak şekilde güvenli olmasını sağlamak ve özel bilgilerin saptırılacak şekilde kullanılmayacak şekilde korumak,
 8. h) Araştırma kapsamında elde edilen bilgi veya belgelerin çıkar sağlamak veya müşteriye zarar verecek eylemlerde bulunmamak,
 9. i) Tüm personel veya araştırmaya yardımcı olan diğer ücretli kişilerin bu Etik Kurallara uymasını sağlamak ve sorumluluğunu taşımak,
 10. j) Özel dedektiflik mesleğinin en yüksek standarttaki objektiflik, doğru, düzgün, ihtiyatlı icrası için tüm mesleki üyelerle birlikte çalışmak ve mesleki üyelerinin itibarını korumaktır.
 11. k) AÖDD tüzel kişiliğini, Yönetim Kurulu ve Dernek Üyelerini karalayıcı davranışlarda bulunmamak ve zarar verici eylemlerde bulunmamak.

Madde 9 – Çalışma Esasları:

 1. a) Özel Dedektif; hizmet satın alan müşterisi ile tarafların açık kimlik bilgilerini, adreslerini, ticari unvanlarını, işin konusunu, süresini ihtiva eden ve gizlilik ilkelerini, karşılıklı hak ve çıkarları koruyan maddelerin açıkça yazıldığı ve bir sözleşmeyi yapmakla mükelleftir.
 2. b) Sözleşmede, araştırma kapsamına dâhil tüm işin bitirilmesi ve zamanında teslim edilmesi hususlarının açıkça belirtilmesi ve tüm masraflar dâhil alınacak ücretin yazılması zorunludur.
 3. c) Özel Dedektif; araştırma konusunun başlangıcı ve bitimi süresinde elde ettiği tüm bilgileri ve konu ile ilgili tüm detayları raporlamak ve müşterisine sunmak zorundadır.

Madde 10 – Kimlik ve Üyelik Belgesi:

Bu Yönetmelik Derneğin Üyelerince imzalanır ve Merkez Yönetim Kurulu onaylar. Özel dedektiflere ve özel araştırmacılara, bağlı olduğu kurumu, yetkilerini, unvanını, kimlik bilgilerini gösteren kimlik belgesi verilir. Derneğin Kurumsal Üyelerine de dernek üyesi olduğunu belirten Kurumsal Üyelik Belgesi verilir.

Madde 11 – Yaptırım ve Ceza:

Anadolu Özel Dedektifler Derneği üyeleri bu yönetmelikte belirtilen kurallara, Dernek Tüzüğüne ve Merkez Yönetim  Kurulu kararlarına koşulsuz uyacaklarını taahhüt ederler. Belirlenen çalışma koşulları ve sorumluluklara uymayan üyeler hakkında AÖDD Etik Kurulunca tahkikat başlatılır. Tahkikat sonucuna göre suç sabit görülürse Merkez Yönetim Kurulunca suçun nevine göre uyarı cezası veya üyelikten çıkarma cezası verilir ve kamuoyuna deşifre edilir.

Madde 12 – Yürürlük:

Bu Yönetmelik Tüzük onayından sonra Dernek Kuruluş tarihi itibariyle geçerlidir.

Madde 13 – Yürütme:

Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Özel Dedektifler Derneği Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

ONAY TARİHİ: 22.02.2016

Paylaş: