Dernek Tüzüğü

ANADOLU ÖZEL DEDEKTİFLER DANIŞMANLAR VE ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

MADDE 1

a) Derneğin Adı: “Anadolu Özel Dedektifler Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği” dir. Kısa Adı: AÖDD’ dır.

b) Derneğin Merkezi: Derneğin merkezi İZMİR ili KARŞIYAKA İlçesidir. Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler açabilir ve temsilci atayabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

MADDE 2

Derneğin Amacı:

a) Özel Dedektiflik, Danışmanlık, Araştırmacılık alanlarında faaliyet gösteren üyelerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek, mesleki, toplumsal ve kültürel gelişimlerini sağlamak,

b) Özel Dedektiflik, Danışmanlık, Araştırmacılık alanlarında faaliyet gösteren üyelerin meslek bilincini geliştirmek için bilimsel, akademik ve hukuksal temelde bilinçlendirmek,

c) Mesleki standartlarının belirlenmesinde; insan hakları ve özel yaşama saygı temelinde, etik kuralların oluşturulmasını sağlamak ve uygulanmasını koordine etmek,

d) Özel dedektiflik ve araştırmacılık alanında nitelikli personel yetiştirmek ve eğitimlerini sağlamak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapmak,

e) Derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü hukuksal girişimi yapmak, temsil etmek, gerektiğinde dava açmak veya açılan davalarda üyeleri adına taraf olmak,

f) Özel Dedektiflik, Danışmanlık ve Araştırmacılık alanlarında yapılacak olan yasa, yönetmelik, tüzük ve mevzuatların oluşumunda görüş ve önerilerini resmi kurum ve kuruluşlara sunmak, etkin katılımda bulunmak ve kurulacak her türlü komisyonlarda yer almak.

g) Bu amaca uygun olarak yurtiçi veya yurtdışında her türlü çalışmaları gerçekleştirmektir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek Tüzüğünün 2. Maddesinde yazılı her türlü gayeyi gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile

a) Üyeler arasında sosyal yardımlaşma, dayanışma duygusunun sağlanması ve geliştirilmesi için çalışmalarda bulunur.

b) Üyelerin meslek, kültür, sanat alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için mesleki bilgilerini artıracak, toplumsal bir statü kazandıracak, verimliliklerini yükseltecek, gelişmelerine hizmet edecek, yasaların izin verdiği kurslar, seminerler konferanslar, yemekler, kokteyller vb. etkinlikler düzenler.

c) Üyelerini, kamuoyunu ve ilgili kurum, kuruluşları bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek, kamuoyu oluşturmak için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, panel, festival, fuar ve diğer gösterilerle etkinlikleri düzenleyebilir.

d) Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için: Vakıf, sendika, dernek, vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yasal olan platformlar oluşturabilir.

e) Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için; Hükümet, Kurum, kuruluşlarca Özel Dedektiflik, Danışmanlık, Araştırmacılık hizmetleri ile ilgili çıkarılacak yasaların ve çıkacak bu yasalarla ilgili yönetmenliklerin hazırlanması, olgunlaştırılması ve değiştirilmesi ile kararların uygulanması aşamalarında o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların örgütlü temsilcisi olarak görüş ve önerileri ile katkı sağlayabilir. Bu çalışmalara temsilci verebilir. İş birliğine yönelik her türlü girişimlerde bulunabilir.

f) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için; üyeleri ya da uzman kişiler veya kuruluşlar aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma, anket ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçlarıyla yayınlayabilir. İlgili ve/veya yetkililerin istifadesine sunabilir.

g) Üyelerinin ihtiyaç duyacağı her türlü danışmanlık hizmetlerini sağlar.

h) Üyelerinin kültür düzeyini artırmak için kütüphane, basım işleri, okuma odası, tiyatro, sanat galerisi gibi üniteleri kurabilir. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda Internet ortamından istifade eder. Dernek faaliyetlerini ve üyelerinin çalışmalarını yayınlar. Dernek adına bildiri, beyanname vererek gazete, dergi, kitap vb. süreli ve sürekli yayınları çıkarabilir.

i) Üyelerin sağlıklı, temiz, çağdaş bir çevrede yaşamalarını ve görev yapmalarını sağlamak için çeşitli faaliyetlerde bulunabilir. Çevre konulu etkinliklere ve yeşillendirme çalışmalarına katılımlarını teşvik eder.

j) Bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerle iş birliği yapar. Özel idareler, belediyeler, üniversiteler (fakülte ve yüksekokullar dâhil) benzer amaçlı vakıflar, dernekler, meslek odaları ile kamu ve özel iş çevreleriyle yakın iş birliği içerisinde çalışır, ortak projeler hazırlar, yürütür, uygular, onların maddi ve manevi desteğini sağlar.

k) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim ve nitelikli eleman yetiştirilmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı üniversiteler (fakülte ve yüksekokullar dâhil) özel ve resmi eğitim kurumları ile ortaklaşa projeler geliştirebilir.

l) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

m) Amaç ve hizmet konularını yürütebilmek için ihtiyaç duyacağı çalışma gruplarını oluşturabilir.

n) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma vb. tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

o) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmeye uygun tesislerin inşa edileceği arsalar alabilir, kiralayabilir veya hizmet araçları satın alabilir, kiralayabilir, tesisler, üniteler kurar, işletir ve işlettirebilir.

p) Amaç ve hizmet konuları doğrultusunda kullanılmak üzere her türlü ayni ve nakdi bağışları, teberruları kabul edebilir.

q) Amaç ve hizmet konularına uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlayan komisyonlar kurabilir.

r) Amaç ve hizmet konularıyla ilgili olarak Uluslararası Kuruluşlara üye olur, her tür yurt dışı ve yurt içi toplantı, seminer ve kongrelerine katılır, yayın organlarında yazı ve haber yayınlar. Birlikte amacı doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Özel Dedektifler Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği, özel dedektiflik mesleğini geliştirmek, toplumsal yaşama katkı sağlamak amacıyla ekonomik, kültürel ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

MADDE 3

Adli ve ticari sicili temiz olması şartı ile fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye veya onursal başkan olarak kabul edilebilir.

a) Derneğe Üye Olabilecek Gerçek Kişiler:

aa) Özel Dedektiflik, Danışmanlık ve Araştırmacılık firmalarının ortakları ve yöneticileri ile çalışan tüm personeller,

ab) Öğretim görevlileri, akademisyenler ve üniversite mezunları, her türlü iş kolundaki istihbarat elemanları banka ve finans sektörü çalışanları ile bilişim teknolojileri alanında çalışan kişiler,

ac) Özel güvenlik alanında eğitim veren Meslek Yüksek Okulu mezunları,

ad) Kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olan Emniyet, Askeri, Yargı, Mit, Maliye mensupları, Müfettişler, Denetçiler ve diğer emekli memurlar.

b) Derneğe Üye Olabilecek Tüzel Kişiler:

Özel Dedektiflik, Danışmanlık ve Araştırmacılık faaliyet alanlarına uygun olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı “Faaliyet Kodu ve Adı Listesi” de yer alan “Özel Dedektiflik Hizmetleri”, ”Araştırmacı” ve ”Danışmanlık” meslek koduna sahip ticari firmalar.

Tüzel Üyelik Başvurusunda Bulunmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

Ticari firmaya ait, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası ve İmza sirküleri ibraz edilmesi gereklidir. Genel kurulda Tüzel kişiliği, şirket yetkilisi veya yazılı olarak görevlendireceği kişi temsil eder.

Tüzel kişiler derneğin amaç ve hedeflerini benimsediğini, meslek standartları ve etik kurallara uyacağını taahhüt ederler, ayrıca üyelik ödentisini yükümlendiğini yazılı olarak Derneğe bildirirler.

c) Onur Üyeliği:

Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında mesleğe, ilim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri olan kişilerden derneğe fevkalade yardım ve faydaları sağlamış kimselere Yönetim Kurulunun kararı ile Onur üyeliği unvanı verilebilir. Onur üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Onur üyeleri istedikleri takdirde derneğe bağışta bulunabilirler. Onur üyeleri derneğin tüm olanak ve faaliyetlerinden yararlanır.

Üyelerin Yükümlülükleri

Dernek ile her bir üye arasında: Kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar: dernek amacını gerçekleştirmeye yönelik çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine ve etik kurallara, Genel Kurul Kararlarına, Yönetim Kurulu Kararlarına, yönetmelik ve talimatlara uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.

Üyelikten Çıkma

MADDE 4

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş aidat ve diğer borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 5

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

a) Yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödemeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile,

b) Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanma, Dernek içinde birlik, beraberliği ve huzuru bozacak yazılı sözlü her türlü fiil ve davranışlarda bulunma, Dernek tüzel kişiliğini temsilde ve Dernek faaliyetlerinde özensiz davranma, kargaşa v e karmaşaya sebebiyet vererek huzuru bozma, Derneğin amacı doğrultusunda yapacağı faaliyetlerine karşı kasten menfi tavır alma, Dernek amacına ve tüzel kişiliğini temsile uygun hal ve fiilde bulunmama, Derneğin tüzel kişiliğini liyakat ile temsil etmeme ve belirlenen Etik kurallara, Yönetim Kurulu kararlarına, yönetmelik ve talimatlara aykırı davranma gibi hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üye Yönetim Kurulu’nun kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılır.

c) Mazeretsiz olarak iki genel kurul toplantısına katılmayan üye müstafi sayılır.

d) Üyenin itirazı halinde nihai karar Genel Kurul tarafından verilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

MADDE 6

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1 – Genel Kurul, 2 – Yönetim Kurulu, 3 – Denetim Kurulu 4.Etik Kurul

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

MADDE 7

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1.Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 1 (bir) yılda bir, MART ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 8

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 9

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim ve denetim kurulunun ibrası,

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8. Derneğin uluslararası ve ulusal düzeyde mesleki alanda faaliyet gösteren federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10. Derneğin vakıf kurması,

11. Derneğin fesih edilmesi,

12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

MADDE 10

Yönetim kurulu, 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3.Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek. Her yıl giriş ve üyelik aidatını alıp almayacağını veya miktarını tespit etmek,

4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

5. Gerekli görülen konularda kurullar oluşturarak çalışmalarını koordine etmek,

6. Dernek faaliyetleri ve mesleki eğitimler için gerekli yazılı materyaller hazırlamak,

7. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

8. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını veya kapatılmasını sağlamak,

9. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

10. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

11. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

12. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

13. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

14. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

MADDE 11

Denetim Kurulu, (3) üç asıl ve (3) üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Etik Kurul

MADDE 12

Etik Kurul, fahri ya da asil, fiili olarak özel dedektiflik hizmeti sunmayan dernek üyelerimiz arasından Yönetim Kurulu’nca, dernek üyelerimiz hakkında yapılan şikâyetlerin ve dernek amacına aykırı işlemlerde bulunan üyelerin durumlarını araştırıp, tahkikatlarını yapmak, özel dedektiflik hizmeti satın alan kişi veya tüzel kişilerin olası mağduriyetlerini incelemek, tespit edilen kusurlu davranışların düzeltilmesi yönünde muhatapları ile görüşüp sorunların çözülmesini sağlamak, gerekli soruşturmaları yapmak, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle, Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışlarda bulunanları tespit etmek ve ortaya çıkabilecek durumlar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek üzere kurulur. Etik Kurul 3 asil 3 yedek kişiden oluşur. Üyelerden biri aktif özel dedektiflik hizmeti sunmaya başladığı anda veya görevini yapamaz duruma geldiğinde genel kurul tarafından görevden alınır, yerlerine yenisi seçilir. Etik Kurul, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarih ve yerde toplanır. Etik Kurulu oluşturan üyeler ilk toplantılarında Başkan ve Genel Sekreterini seçer. Toplantılarda ve kararlarda salt çoğunluk aranır. Etik Kurul, Yönetim Kuruluna bağlı çalışır.

Disiplin Suçları, Cezaları ve Uygulamaları

MADDE 13

Aşağıdaki yazılı tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak, övmek dernek suçudur.

1. Dernek üyelerinin kişilikleri ile uğraşmak,

2. Dernek içinde ayrılık göstermek ve ayrıcalıklar yaratmak,

3. Dernek gayesine, Dernek Tüzüğü, Genel Kurul kararları, Yönetim Kurulu kararları ile Yönetmelik ve talimatlara aykırı hareket etmek, yetkili ve görevli organ ve kurulların yasa ve tüzük kuralları içinde verdikleri görevleri özensiz yapmak veya engellemek,

4. Ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunarak Dernek tüzel kişiliğine duyulan güveni yıpratmak ve bu tür davranışlarla maddi, manevi her türlü zarar ve ziyan vermek, Dernek aleyhinde eylemlerde bulunmak,

5. Dernek çalışmalarında veya diğer zamanlarda dernek üyelerine karşı sözlü ya da fiili saldırılarda bulunmak, derneğin düzen ve disiplinini bozucu eylem ve davranışlarda bulunmak,

6. Derneğin gizli yapılması kararlaştırılan toplantılarındaki kararlarını, konuşmalarını veya derneğin gizli bilgi ve belgelerini açıklamak,

7. Derneğin yetkili kurullarının çalışmalarını engellemek, bozmak ve bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü eylemde bulunmak,

8. Gerçeklere aykırı kayıt yapmak veya kayıtları bozmak,

9. Dernek adına aldığı görevi ve yetkileri kötüye kullanmak,

10. Dernek mallarına isteyerek veya kasıtlı zarar vermek, Derneğin parasını veya mallarını zimmetine geçirmek (Kanuni kovuşturma hakkı saklıdır),

11. Hangi unvanda olursa olsun üyelere karşı aleni olarak hakaret edici sözler söylemek veya fiili eylemde bulunmak.

Hakkında şikâyet olan veya derneğin amacının dışında eylemlerde bulunan üye hakkında Yönetim Kurulu, Etik Kurulun görüşünü alarak, disiplin soruşturması başlatır. Üyenin yazılı savunma hakkı vardır. Yönetim Kurulu gerekli görürse üyenin sözlü savunmasını da alabilir. Yazılı savunma için süre, savunmaya çağrı yazısının üyeye tebliğinden başlamak üzere 15 gündür. Bu sürede savunma yapmayanlar haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

Yönetim Kurulu’nun üyelere verebileceği cezalar şunlardır;

Uyarma: İlgiliye davranışının uygunsuz görüldüğünün yazıyla bildirilmesidir.

Kınama: Bir üyenin davranışının kusurlu olduğunun kendisine ve tüm üyelere duyurulmasıdır.

Dernek Üyeliğinden Kesin Çıkarma: Üyenin süresiz olarak dernekten çıkarılarak kaydının silinmesidir. Disiplin cezası verilmesine neden olan tutum, davranış ve eylemlerin tekrarında bir üst derece de ceza uygulanır.

Yönetim kurulunun disiplin soruşturmasında vereceği karara karşı bir defaya özgü olmak üzere Olağan Genel Kurul’da görüşülmek için itiraz edilebilir. İtiraz eden kişi, itirazını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapar. Yönetim Kurulu, itirazı Genel Kurul gündemine alır. Yönetim Kurulu kararlarına karşı Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararını hafifletmek veya tüm sonuçlarıyla kaldırmak yetkisine sahiptir. Ancak, bu halde görevini yapmış olan Yönetim Kurulu üyeleri ile Derneğin hükmi şahsiyetinden maddi ve manevi tazminat talep edemez, edilemez. Dernek Kurul ve organlarının kararlarına karşı, yasalara ve tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlanamaz ve itiraz suç sayılamaz.

Derneğin Gelir Kaynakları

MADDE 14

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1. Üye Aidatı: Derneğe girişte bir defaya mahsusu alınacak dernek giriş aidatı ve yıllık aidat Yönetim Kurulu tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve üyelere duyurulur. Üye ödentileri her yıl Mart ayı sonuna kadar ödenir.

Her üye, üye olduğu tarih itibariyle, içinde bulunulan döneme ait yıllık aidatının tamamını peşin öder.

2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7. Dernek amacına uygun olarak planlanan etkinlik ve çalışmalar için gerçek ve tüzel üyelerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

8. Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

MADDE 15

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin bilanço esasına göre tutulacak defterler için belirlenen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde bilanço esasına göre defter tutma haddinin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Bilanço esasında tutulacak defterlerin yanı sıra yukarıda madde 15/(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterlerde tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usulde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

MADDE 16

Dernek gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usulde “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usulde “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usulde “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usulde “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usulde yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005 Sayısı: 25772) Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

MADDE 17

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usulde “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk 4 (dört) ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

MADDE 18

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usulde “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usulde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda, yardım alınmadan önce (31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulacaktır..

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan protokol ve projenin örneği Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usulde “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen 30 (otuz) gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

– Derneğin, görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürüttüğü ve Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olan ortak projelerle ilgili olarak (5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak koşuluyla). Yapılacak protokol çerçevesinde, projenin yürütülmesinden sorumlu olan, kamu kurum ve kuruluşu ile derneğin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan ve tercihen koordinatörlüğünü dernek temsilcilerinden birinin yaptığı bir proje yönetim grubu oluşturulur. Protokolde, proje yönetim grubunda proje saymanı olarak dernek saymanının yer alması zorunludur. (Değişik son cümle:RG-23/1/2013-28537) (2) Gerekli görülen hallerde protokol, proje ve diğer belgelerin bir örneği dernekler birimine verilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek yürütülecek­ortak projelerde kendi kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı hallerde, ortaklık anlaşması çerçevesinde, proje maliyetine sağlayacakları nakdi katkıları ortak bir hesapta bloke ederler. Kamu kurum ve kuruluşları projelere en fazla ayni veya nakdi yüzde elli katkıda bulunabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları proje süresini geçmemek şartıyla, ortak projeye arsa tahsisinde bulunabilir. Proje çerçevesinde yapılacak harcamaların bir bankada açılacak ortak bir hesaptan yapılması, harcamaların belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıl suretlerinin dernekler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunda saklanması zorunludur.

Bu şekilde yürütülen projelerin gerçekleşme durumu ve bu projeler için yapılan harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından denetlenebileceği gibi, mülki idare amirleri tarafından da denetlenebilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usulde “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usulde “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 19

Yasak Faaliyetler

Derneğimiz amacında belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamaz.

Askerliğe, milli savunma, genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp ve eğitim yerleri açamaz. Üyeleri için üniforma ve özel kıyafet kullanmaz. Derneğimiz her türlü defter ve kayıtlarında ve yazışmalarında Türkçe’ den başka bir dil kullanmaz .(Uluslararası yazışmalar ve basın duyuru veya dergi, gazete, tv vs. gibi iletişim araçları hariç )

Uluslararası faaliyetlerde ise yazışmaların Türkçe metni mutlaka gönderilen yazı ile birlikte yazışma dosyasında bulunacaktır.

MADDE 20

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “ANADOLU Özel Dedektifler Araştırmacılar ve Danışmanlar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 21

Bu tüzükte bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 22

Derneğin Mevcut Yönetim Kurulu

1- Başkan : Mesut ÖZTÜRK

2- Başkan Yarımcısı: Evin TOKER

3- Genel Sekreter : Fulya YÜKSEL

4- Sayman : Ayberk Furkan ÖZTÜRK

5- Üye : Melike Özlem BİLGİLİ

6- Üye : Hamit HANCI

7.Üye : Aslı TEZEL

8.Üye : Müge AĞIR

MADDE 23 İş bu tüzük 23 (yirmiüç) maddeden ibarettir

Paylaş: